5 min read

Hvordan få ytelse og sikkerhet på plass i det trådløse klientnettverket?

Hvordan få ytelse og sikkerhet på plass i det trådløse klientnettverket?

Hva må håndteres i det trådløse klientnettverket? Det trådløse nettverket har for mange allerede gått fra å være et gjestenettverk og sekundærnettverk til å bli hovednettverket for selskapets ansatte.

Moderne arbeidsformer trenger gode løsninger for internmobilitet på arbeidsplassen og nye devicer krever trådløs forbindelse. I tillegg til kontornettverket er butikknettverket, lageret, produksjonslokalene, stadion, kurs og konferanseområdene og campus mm stadig mer avhengig av tilgjengelighet på trådløs infrastruktur.

 

Move har utviklet en tjeneste som hjelper deg med optimalt design, sikring, stabilitet og ytelse i din tråløse plattform. Vi har dyktige konsulenter og topp verktøy til å kvalitetssikre din trådløse plattform.

Hva må håndteres i det trådløse klientnettverket? 
 
 

Optimal ytelse

 

I denne artikkelen beskriver vi hvordan du bør sikre deg optimal ytelse i det trådløse nettverket. Dette gjelder om du planlegger nytt, eller har utfordringer i ditt eksisterende nettverk.

 
 

Vi beskriver våre tjenester ut fra 3 relevante scenario;

 1. Radioplanlegging,

 2. Wireless Site Survey og

 3. Feilsøking.

 
Ekahau Pro og Ekahau Sidekick er markedslendende verkøty til planlegging og dekningsanalyse for trådløse nettverk. 
 
Ekahau Pro og Ekahau Sidekick er markedslendende verkøty til planlegging og dekningsanalyse for trådløse nettverk.
 

For radiodelen bruker vi verktøyet Ekahau Pro og Ekahau Sidekick, som er de lendende på markedet til planlegging og dekningsanalyse for trådløse nettverk, til å samtidig skanne 2,4GHz og 5GHz båndene for både trådløs nettverkssignaler samt radiostøy. Deretter går vi gjennom og analyserer dataene vi har hentet inn og leverer et sammendrag av våre funn samt en grundig visuell rapport over de areal du har ønsket måling for.

 
 
 

 

Radioplanlegging

 

Radioplanlegging danner fundamentet i et velfungerende trådløst nettverk. Det sørger for optimal aksesspunktplassering, kanalbruk og sendestyrke på det trådløse nettverket.

  

Vi innhenter plantegning og informasjon rundt radiodemping i vegger, heissjakter o.l og tegner disse inn i plantegningene. Deretter plasserer vi ut aktuell modell av aksesspunkter slik at vi i verktøyet oppnår nødvendig radiodekning i forhold til kravspesifikasjonen. Da Ekahau Pro har en database over de fleste modellene fra de største produsentene i tillegg til modeller fra mindre produsenter, vil en slik planlegging gi et godt bilde av forventet dekning i miljøet i forkant av en utrulling/justering. Vi vil likevel også anbefale at det kjøres en valideringsbesiktigelse, også kjent som AP on A Stick Survey, slik at man i forkant av en større utrulling/endring har sikret seg mot eventuelle feil/avvik i radioplanen.

  

Med en god radioplan vil man få antallet aksesspunkter til det absolutt optimale, og få en bedre brukeropplevelse da man med færre aksesspunkter reduserer det som kalles kanaloverlap. Dermed forbedres brukeropplevelsen siden man får redusert antallet retransmisjoner grunnet kollisjoner på kanalene.

 

Wireless Site Survey/besiktigelse

 

En Wireless Site Survey gir et situasjonsbilde over det trådløse miljøet. Man får såkalte «heat maps» på signalstyrken på lokasjonen, både for 2,4 og 5GHz båndene, kart over kanalbruken, og oversikt over kanaloverlap. I tillegg får man kartlagt eventuelt andre radiostøykilder som måtte eksistere i miljøet ved hjelp av en såkalt spektrumanalyse.

 
 
 
 
 

Undersøkelsene gjøres som oftest i forbindelse med feilsøking, men det anbefales at man gjør dette jevnlig for å få kontroll over situasjonen på det trådløse nettet. Landskapet det trådløse nettet er rullet ut i er sjelden statisk, og selv små endringer i landkapet kan gi utslag på radiobildet. Det kan dreie seg om alt fra endring i plassering og antall vegger, til at brukere (vitende eller uvitende) eller naboer setter opp egne aksesspunkt som kan resultere i kanaloverlap, eller i verste fall støy som tar ut hele eller deler av nettverket i kortere eller lengre perioder.

 

En survey vil gi et bilde av både trådløs datatrafikk, samt andre kilder til radiobølger på 2,4GHz og 5Ghz båndet (spektrumanalyse), for eksempel defekte mikrobølgeovner eller andre trådløse apparat som ikke er produsert i henhold til gjeldende standarder (typisk billige kamerasendere e.l kjøpt på nett).

 

En survey vil også avdekke uheldig eller feil bruk av radiokanaler slik at man lettere kan unngå kanaloverlap eller fjerne støykilder som sender på ikke standard wifi-kanaler.

 

Etter surveyen får man et sammendrag av funnene sammen med en komplett rapport som inneholder blandt annet heatmaps og som viser situasjonen i det trådløse nettet, etasje for etasje, lokasjon for lokasjon.

  

Feilsøking

 

Problemer på trådløst nettverk er ofte vanskelige og tidkrevende da mediets natur åpner for mange mulig problemkilder. Nettverket er ikke lenger isolert til å kun eksistere intent i bedriften, men strekker seg utover bedriftens fysiske bygninger. Samtidig vil eksterne elementer dermed også lettere kunne påvirke kvaliteten på det trådløse nettverket. Alt fra vær og natur ved utendørs infrastruktur, produksjonsmaskiner i produksjons- og lagerhaller, til generell kanaloverlap og annen radiostøy som måtte befinne seg i området, enten i form av naboens trådløse nettverk eller andre trådløse enheter som ikke følger standarder.

 

Som ledd i feilsøking av trådløsenettverk benytter vi Ekahau programmvare og Ekahau Sidekick for å redusere feilsøkingstiden, da vi får samlet inn data fra flere kilder samtidig. Avhengig av problemstillingen vil vi gjøre en komplett eller delvis survey for å innhente data og få et overblikk av situasjonen på det trådløse nettverket. Denne data vil kunne kombineres med data fra andre datakilder, for eksempel Wireshark, eller andre verktøy fra produsenten av de trådløse komponentene, for å avdekke og korrigere eventuelle feil og mangler på den trådløse løsningen.

Slik feilsøking kan ofte resultere i at man kan friskmelde det trådløse nettverket og rette søkelyset mot andre bakenforliggende årsaker, som for eksempel applikasjoner eller tredjeparts produkter mye raskere. Dermed reduseres tiden til å få gjenopprettet optimal drift.

 
 

Dataene som samles inn gir et godt overblikk over følgende:

 • Signalnivå fra AP i området som måles. Dette vil kunne brukes som indikator på om AP henger optimalt, bør flyttes, eller til og med kanskje byttes ut med en annen modell, kanskje med eksterne retningsstyrte antenner.

 • Kanalbruk for å avdekke kanaloverlap. Overlap resulterer i redusert totaleffekt på det trådløse nettverket da kun én enhet kan sende data pr. kanal om gangen. Om AP'er hører andre AP på samme kanal vil alle klienter på disse AP måtte vente på at klienten som sender data på denne kanalen blir ferdig før noen andre kan slippe til. Det vil bli vanskeligere å få skaffet seg tid til å sende data da man i en slik situasjon blir flere klienter som kjemper om sendetid fordelt på de AP som lider av overlap. Overlap trenger ikke nødvendigvis å komme fra egne AP, men kan også skyldes nabo som bruker samme kanal, og muligens vil kreve endring internt eller i dialog med nabo da disse også vil lide under denne overlapsituasjonen.

 • Avdekke hvilket kanalspenn som brukes. Det er mulig å slå sammen flere kanaler på trådløse nettverk for å øke båndbredden. Dette medfører dessverre en risiko for redusert kvalitet da man får færre kanaler å jobbe med, som igjen øker sjansene for kanaloverlap. Man bør for eksempel ALDRI slå sammen kanaler på 2,4GHz båndet da man der kun har 3 såkalte rene kanaler tilgjenglig.

 • Avdekke bruk av uønskede kanaler. På 2,4GHz båndet finnes det kun 3 rene kanaler, selv om det i og for seg i 2,4GHz båndet finnes opptil 13 kanaler man kan velge å sende på. Dersom noen av en eller annen grunn sender på en av disse uønskede kanalene vil det få negative konsekvenser for de rene kanalene på begge sider av den uønskede kanalen, da trafikk på denne vil oppfattes som uidentifiserbar støy. I motsetning til ved kanaloverlap hvor AP, og klienter skjønner at strålingen er data og lettere håndterer dette, vil støy fra urene kanaler gi et mer merkbart utfall da dette håndteres helt forskjellig enn ved overlap.

 • Avdekke generell støy på radiospektrum i frekvensbåndet, for eksempel støy fra microbølgeovner eller andre trådløse komponenter som kanskje har feil eller ikke har fulgt retiningslinjene for bruk av de frie frekvensbåndene (typisk billige trådløse videokamera/telefoner/babycall/defekt AP). Disse operer gjerne i 2,4GHz båndet, båndet med sine 3 rene kanaler, og kan i verste fall støye over hele båndet og gjøre det tilnærmet ubrukelig om sendestyrken på disse komponentene er sterk nok.

 

Merk: Vi samler ikke inn brukerdata under vår survey/besiktigelse. I de tilfeller hvor vi foretar en såkalt «package capture» er det kun trådløs metadata som innhentes for analyse (beacons, control frames etc.).

 
 

Oppsummering

 • Få oversikt over det trådløse nettverket
 • Trådløs-dekningsanalyse
 • Gi innsyn i kanalbruk/konflikter (interne og eksterne)
 • Avdekke støykilder (f.eks mikrobølgeovn e.l)
 • Mulighet for dypere analyse av trådløs nettverkstrafikk ved feilsøking.

 

Move sine konsulenter kommer ut til din lokasjon for å foreta måling av situasjonen i forhold til trådløst nettverk og annen radiostøy. Etter en kort samtale/befaring for å få en bedre forståelse for ditt miljø og behov (kan også gjøres i forkant av oppmøte), går vi rundt og innhenter data fra de aktuelle områdene det ønskes å få målinger fra.

 

Vi bruker verktøyet Ekahau Pro og Ekahau Sidekick, som er de lendende på markedet til planlegging og dekningsanalyse for trådløse nettverk, til å samtidig skanne 2,4GHz og 5GHz båndene for både trådløs nettverkssignaler samt radiostøy på disse frekvensbåndene. Deretter går vi gjennom og analyserer dataene vi har hentet inn og leverer et sammendrag av våre funn samt en grundig visuell rapport over de areal du har ønsket måling for.

 

Hva må kunden bidra med?

 

For å få gjennomført kartleggingen effektivt må du bidra med en oppdatert plantegning, mål på bygg/areal, kontaktperson på lokasjonen samt informasjon om eventuelle særegenheter som for eksempel om det er spesifikke krav til sikkerhetskurs/HMS som våre konsulenter må ha for å få tilgang til lokalene.

 
 

Ta kontakt med Leif B. Paulsen for ytterligere informasjon og bestilling av tjenesten.

 
 
Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer